سایت گردشگری و تجاری شهرستان آستارا

برای نمایش تبلیغات خود در سایت گردشگری و تجاری آستارا، با شماره ی 09116042898 تماس بگیرید.

میدان شهدای گمنام

میدان شهدای گمناماز این میدان که در ورودی شهر قرار دارد،میتوانید به سمت آستارا یا اردبیل و یا رشت بروید.همچنین پمپ گاز در چند متری این فلکه قرار دارد.